آموزشیدرسی

جواب صفحه ۱۲۶ فارسی چهارم

در این نوشته با جواب صفحه ۱۲۶ فارسی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۲۶ فارسی چهارم

درست و نادرست

۱ گوش همه ی موجودات شکل علامت سؤال است.

نادرست

۲ سؤال های زیادی در مغز ما انسان ها می چرخد.

درست

۳ در دنیا به همه ی سؤال ها پاسخ داده می شود.

نادرست

درک مطلب

۱ چه کسانی به دنبال پیدا کردن پاسخی برای سؤال های خود می روند؟

دانشمندان و پژوهشگران و بسیاری دیگر همواره به دنبال پرسش های خود می روند و آن قدر می گردند تا پاسخ آن ها را پیدا کنند.

۲ ابوریحان بیرونی به چه دانش هایی تسلّط داشت؟

به دانش ریاضی و فلسفه

۳ دو ویژگی ابوریحان بیرونی را بیان کنید. عبارت هایی از متن بیابید که این ویژگی ها را نشان دهد.

او تشنه یادگیری و علم اندوزی بود : یکی از این دانشمندان که همیشه تشنه یادگیری و دانش اندوزی بود، ابوریحان بیرونی است.

او عمر خود را صرف گسترش و رشد علم و دانش کرد : همه زندگی ابوریحان در راه گسترش و رشد علم و دانش سپری شد.

تلاش و کوشش بی نظیر : ابوریحان با همان حالت بیماری با کلمه هایی بریده و کوتاه از او خواهش کرد که پاسخ یکی از مسائل علمی را توضیح دهد.

کنجکاو بودن : این دانشمند بزرگ همواره در جست و جوی علّت اتفاقاتی بود که در اطرافش روی می داد.

۴ ابوریحان در پاسخ سؤال دوست دانشمندش از او می پرسد «کدام یک از این دو بهتر است: این که مسئله را بدانم و بمیرم یا نادانسته و جاهل درگذرم؟» ابوریحان با این پاسخ، چه پیامی به دوستش می دهد؟

این که تا آخر عمر باد دنبال یادگیری علم و دانش باشیم و حتی در لحظات آخر مرگ هم دست از کسب علم و دانش برنداریم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا