آموزشیدرسی

جواب بررسی کنید صفحه ۷۴ مطالعات سوم

جواب بررسی کنید صفحه ۷۴ مطالعات سوم

در این نوشته با جواب بررسی کنید صفحه ۷۴ مطالعات سوم همراه شما هستیم.

جواب بررسی کنید صفحه ۷۴ مطالعات سوم

امروز به همراه معلم و هم کلاسی ها، از قسمت های مختلف مدرسه تان بازدید کنید. از کامجله شنایان هر قسمت بخواهید برای شما درباره ی کار خودشان توضیح بدهند.

اکنون بگویید:

بخوانید:  جواب صفحه ۸۸ آزمایشگاه دهم

– در مدرسه ی شما چه مکان هایی وجود دارد؟ نام ببرید.

– کلاس، دفتر مدیر، حیاط، آزمایشگاه، سرویس بهداشتی

– چه کسانی در مدرسه ی شما کار می کنند؟ نام ببرید.

معلم، مدیر، معاون، دفتردار، مربی پرورشی، مربی بهداشت، خدمتکار

– هریک از آنها چه کارهایی انجام می دهند؟

– معلم: به دانش آموزان درس می دهد و آن ها را تربیت می کند.

مدیر: با همکاری کامجله شنایان مدرسه، برنامه های مدرسه را تنظیم می کند.

ناظم: با همکاری دانش آموزان ومدیر، کمک می کند تا کار های مدرسه بهتر انجام شود.

دفتر دار: ثبت نام دانش آموزان.

بخوانید:  معنی شعر خرد و دانش فارسی چهارم

مربی پرورشی: اجرای فعالیت های فرهنگی مدرسه.

مربی بهداشت: رسیدگی به وضعیت تغذیه و بهداشت مدرسه.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا