آموزشیدرسی

سوالات متن درس ۲۰ مطالعات پنجم

سوالات متن درس ۲۰ مطالعات پنجم

در این نوشته با سوالات متن درس ۲۰ مطالعات پنجم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۲۰ مطالعات پنجم

۱-ترکان چگونه مردمی بودند؟

مردمی بودند که در نواحی شمال شرقی ایران زندگی میکردند، آنها به صورت قبیله ای زندگی می کردند و کار اصلی شان دامداری بود.

بخوانید:  جواب فعالیت صفحه ۱۴۱ مطالعات هشتم

۲-سه حکومت ترک را در ایران نام ببرید؟

غَزنویان – سلجوقیان – خوارزمشاهیان

۳-مشهورترین فرمانروای غزنوی چه کسی بود؟

سلطان محمود غزنوی

۴-مهمترین کار سلطان محمود غزنوی چه بود؟

مهمترین کار او لشگر کشی به هند بود – او در آن جا بت خانه ها را خراب کرد و گنج های فراوانی را به غارت برد و بعد به ایران بازگشت.

۵-پس از سلطان محمود غزنوی چه کسی به حکومت رسید؟

پسرش: سلطان مسعود

۶-در زمان کدام پادشاه سلجوقی، قلمرو سلجوقیان از شرق تانزدیک چین و از غرب تا دریای مدیترانه گسترش یافت؟

سلطان ملک شاه سلجوقی

۷-پایتخت سلطاه ملکشاه سلجوقی چه شهری بود؟

بخوانید:  جواب گفت و گو کنید صفحه ۷۷ تفکر و پژوهش ششم

اصفهان

۸-یکی از وزیران مشهور سلجوقیان ……….. بود.

خواجه نظام الملک توسی

۹-در کدام دوره زبان و ادبیات فارسی موردتوجه قرار گرفت؟

در دوره ی حکومت های ترک مخصوصا سلجوقیان

۱۰-مدارس نظامیه در چه دوره ای و به دستورچه کسی ساخته شدند؟

در دوره ی سلجوقیان و به دستوخواجه نظام الملک توسی

۱۱-حکومت خوارزمشاهیان چگونه تشکیل شد؟

پس از مرگ سلطان ملکشاه سلجوقی بین جانشینانش اختلاف افتاد و حکومت سلجوقی ضعیف شد و سرانجام یکی از فرمانروایان منطقه خوارزم آخرین سلطان سلجوقی را شکست داده و حکومت خوارزمشاهیان را تشکیل داد.

۱۲-مهمترین سلطان خوارزمشاهیان چه نام داشت و در زمان اوچه اتفاقی افتاد؟

بخوانید:  سوالات متن درس ۱۰ مطالعات چهارم ⚡️ با جواب

سلطان محمد خوارزمشاه نام داشت که در زمان او قلمروز ایران از شرق گسترش پیدا کرده و درنتیجه با مغول ها همسایه شد.

۱۳-حکومت خوارزمشاهیان چگونه از بین رفت؟

با حمله ی مغوله ها به ایران

۱۴-فردوسی در چه دوره ای زندگی میکرد و اثر معروف اوچه نام دارد؟

در دوره سلجوقیان و شاهنامه اثر او است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا