درسی

سوالات متن درس ۹ مطالعات چهارم ⚡️ با جواب

در این نوشته با سوالات متن درس ۹ مطالعات چهارم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۹ مطالعات چهارم

۱-با شروع کار کشاورزی چه اتفاقی در زندگی انسان‌ها افتاد؟

زندگی یکجان نشینی را آغاز کردند

۲-چه چیزی تغییر بزرگی در زندگی انسان‌ها ایجاد کرد

کشاورزی

۳-اولین شهرها کجا به وجود آمدند

در کنار رودهای پرآب

۴-با پیدایش شهرهای بزرگ چه چیزی وجود آمد؟

تمدن‌های بزرگ

۵-اداره تمدن به عهده چه کسی بود؟

به عهده فرمانروایان

۶-فرمانروایان برای برق نظم و امنیت چه کاری انجام دادند

در اداره شهر و روستاها قانون‌های وضع کردند

۷-ویژگی‌های تمدن

خط آثار هنری داد و ستد عقاید مذهبی قانون مقررات تقسیم کار

۸-هدف حمله به سرزمین‌های دیگر و تصرف آنها چه بود

تا قلمرو حکومتشان وسیع‌تر شود

۹-اختراع خط چگونه بود؟

نیاز انسان به نوشتن قراردادها نگه داشتن اطلاعات زمینه‌ای برای اختراع خط به وجود آورد

۱۰-تمدن ایلام در کجا پدید آمده است؟

خوزستان

۱۱-پادشاهان ایلامی چه شهری را پایتخت قرار دادند

شهر شوش

۱۲-مردم ایلام به چه کارهایی مشغول بودند

کشاورزی دامداری فلزکاری سفالگری نجاری مجسمه سازی

۱۳-یکی از پرستشگاه مشهور و عظیم شهر شوش؟

معبد چغازنبیل

۱۴-معبد چغازنبیل از چه دوره‌ای به جا مانده است

تمدن ایلام

۱۵-پرستشگاه‌های آن دوره چگونه ابعادی داشتند

به صورت بناهای عظیم و در مکان‌های بلند ساخته می‌شدند

۱۶-ایلامی ها از چه نوع خطی استفاده می‌کردند؟

خط میخی

۱۷-پیش از اختراع خط میخی از چه خطی استفاده می‌کردند

خط تصویری

۱۸-خط تصویری چگونه خطی است؟

برای نوشتن هر چیزی شکل آن را می‌کشیدند

۱۹-بر روی دیوار چغازنبیل از چه نوع خطی استفاده شده است

خط‌های ایلامی

۲۰-شهر شوش چگونه شهری است؟

شهری با مزارع وسیع کشاورزی در اطراف آن بازارهای بزرگ در داخل آن وجود دارد

۲۱-همزمان پیداش تمدن باستانی در ایران چه تمدن‌هایی پدید آمد

سرزمین بین‌النهرین بین دو رود دجله و فرات

۲۲-شهرهای بزرگ چه ویژگی‌هایی داشتند

داد و ستد عقاید مذهبی آثار هنری

۲۳-با شروع کار_ زندگی یکجانشین آغاز شد

کشاورزی

۲۴-کشاورزی_ در زندگی انسان‌ها ایجاد کرد

تغیر بزرگی

۲۵-اولین شهرها در__ به وجود آمدند

کنار رود پر اب

۲۶-_با پیدایش شهرهای بزرگ به وجود آمدند

تمدن های بزرگ

۲۷-اداره تمدن‌ها به عهده _بود

فرمانروایان

۲۸-نیاز انسان به نوشتن قراردادها نگه داشتن اطلاعات زمینه__ شد

اختراع خط

۲۹-تمدن ایلام در _به وجود آمد

خوزستان

۳۰-پادشاه ایلامی شهر__ را پایتخت خود قرار دارد

شوش

۳۱-مردم ایلام به کارهای……و …..و…….مشغول بودند.

کشاورزی و دامداری و فلزکاری

۳۲-………از پرستشگاه‌های معروف ایلام است.

معبد چغازنبیل

۳۳-……از جمله یکی از خط‌های ایلامی است.

خط میخی

۳۴-پیش از خط میخی از خط……. استفاده می‌کردند.

تصویری

۳۵-برای نوشتن هر چیزی شکل آن را می‌کشیدند……..نام دارد.

خط تصویری

۳۶-از خط…….بر روی دیوار چغازنبیل استفاده کردند.

ایلامی

۳۷-باستان شناسان چگونه به آزمایش و مطالعه می پردازند؟

آنها ابتدا مکانی را شناسایی و سپس با وسایل مختلف حفاری آن را از دل خاک بیرون می‌آورند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا