جبهه مقاومت نیازمند روایت صحیح و هنرمندانه است

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز مسئله فلسطین، به مسئله نخست و مشترک همه ملت‌های مسلمان و آزاده جهان تبدیل شده است گفت: ایستادگی و مقاومت ملت‌های بیدار و آزاده در برابر ظلم تاریخی به مردم مظلوم غزه، نویددهنده پیام پیروزی ملت فلسطین و نابودی رژیم جنایتکار صهیونیستی است.