پلمب باغی که محل مشروب‌خوری پزشکان بود

مسئولین دستگاه قضایی باغ محل حضور پزشکان مشروب خور شیرازی که همه آنها مسموم شدند را پلمب کرد.