ایمانیه: هنر بی بدیل و بی نظیر فارسی ها باید به خوبی نمایش داده شود

استاندار فارس گفت: هنر بی بدیل و بی نظیر فارسی ها باید به خوبی نمایش داده شود