برخورد با متخلف در بهشت زهرا(س)

قرارداد بهره‌بردار پارکینگ مجتمع عروجیان سازمان بهشت‌زهرا (س) به جهت دریافت وجه اضافی خارج از نرخ مصوب از شهروندان، فسخ شد.