ماجرای پوشاندن یک زن با پتو و بازداشت وی توسط ماموران گشت ارشاد

پلیس در مورد پوشاندن یک زن با پتو در طرح نور توضیحاتی ارائه کرد.