انتخاب ضیایی به عنوان رئیس آکادمی استقلال

رئیس جدید آکادمی باشگاه استقلال منصوب شد.