رای کمیته صدور مجوز حرفه‌ای در مورد استقلال و پرسپولیس

کمیته صدور مجوز حرفه ای فدراسیون فوتبال با تاکید های مکرر توانست دو باشگاه را مجاب به پرداخت بدهی های خارجی و هم چنی واگذاری به بخش خصوصی کند که با این اتفاقت دیگر بهانه ای برای عدم تایید مجوز حرفه ای تیم های استقلال و پرسپولیس باقی نمی ماند. قابل پیش بینی و طبیعی است که کمیته صدور مجوز حرفه ای در نامه ای که ۱۰ خرداد به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال می کند، مجوز حرفه ای تیم های استقلال و پرسپولیس را تایید کند.