نظام تشویق راهکار مناسبی برای ترویج فرهنگ پیشگیری از بیماری‌ها است

<div>معاون پیشگیری سازمان بیمه سلامت کشور گفت : یکی از راهکارهای که می‌تواند در در بحث سلامت جامعه و تدوین برنامه‌های این سازمان موثر و سازنده باشد، نظام تشویق است.</div>