تیلور بیخیال MMA شد

ستاره کشتی آزاد آمریکا قرار بود بعد از پایان کشتی خود به MMA پای بگذارد، اما یک پیشنهاد مسیر او را تغییر داد.