برگزاری جشن ۱۰۰سالگی برای اسکار

آکادمی با یک برنامه ویژه قصد دارد تا به افتخار صدمین دوره برگزاری اسکار، به گسترش دامنه خود بپردازد.