کاهش نرخ رشد پول در فروردین ماه ۱۴۰۳

نرخ رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ به ۱۵.۷ درصد کاهش یافت.