بن گویر: ساکنان غزه را به کشور‌های دیگر کوچ بدهید

وزیر تندرو امنیت داخلی رژیم صهیونیستی همزمان با نزدیک‌شدن به سالگرد یوم النکبه و کوچاندن اجباری فلسطینیان، خواهان کوچاندن ساکنان نوار غزه به کشور‌های دیگر شد.