وحیدی : لزوم برنامه ریزی استانی برای مقابله با آسیب های اجتماعی

وزیر کشور با اشاره به اینکه برای آسیب های اجتماعی موجود در جامعه امروز باید چاره جویی شود، گفت: نقشه جامعی در این خصوص در کشور تدوین شده و باید نسخه استانی این نقشه نیز در دستور کار قرار گیرد.