گسترش زیرساخت‌های زبان به وسیله شاهنامه

استاد دانشگاه هرات گفت: ما به وسیله این شاهنامه است که می‌توانیم زیرساخت‌های زبان را گسترش دهیم.