اختصاص بودجه 665 هزار میلیارد تومانی برای کاهش فقر در 1403

رئیس سازمان برنامه و بودجه از پیش بینی 665 هزار میلیارد تومان برای اقدامات حمایتی و کاهش فقر در بودجه سال 1403 خبر داد.