بازیکنان پرسپولیس منتظر وعده درویش

بازیکنان پرسپولیس منتظر اجرای وعده مدیرعامل باشگاه هستند.