اژه‌ای: «حل اختلاف» را به متن مردم و مجالس ببریم

رئیس قوه قضائیه گفت: مقوله حل اختلاف، منحصر به اقدامات شورای حل اختلاف نشود؛ ما باید موضوع «حل اختلاف» را به متن مردم، مجالس، آموزش و پرورش و ... ببریم.