کیهان: چرا در لایحه عفاف و حجاب، دوربین‌های خیابانی به جای قاضی تصمیم می‌گیرند؟

روزنامه کیهان که تا که کنون به شدت به لایحه حجاب و عفاف حمله می کرد، به دفاع از آن پرداخت و در عین حال به یکی از بندهای آن انتقاد کرد.