کیفیت گندم در خرید تضمینی اولویت جهاد کشاورزی است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: در خرید تضمینی گندم مهمترین اولویت توجه به کیفیت و مرغوبیت محصول است.