همایش پیاد‌ه‌روی بانوان و دختران ایثارگر زنجانی برگزار شد

همزمان با دهه کرامت همایش پیاده‌روی با حضور بانوان و دختران شاهد و ایثارگر زنجانی برگزار شد.